InfoFoto: Ilustracija - Arhiva - Facebook/Aviončić

Grad POVEĆAO BROJ DECE za koju subvencioniše boravak U PRIVATNIM VRTIĆIMA

Autor: Branko Vukašinović
12:00 | Sreda, 02 12 2020

Lokalna samouprava je odlučila da za još 200 mališana prizna pravo na naknadu dela troškova boravka u privatnim vrtićima. To znači da je sada ovo pravo, umesto za 2.300, omogućeno za 2.500 dece, a taj zaključak je donet na sednici Gradskog veća.  

Ovaj zaključak je donet uzimajući u obzir interesovanje roditelja da pitanje smeštaja i boravka dece reše u privatnim predškolskim ustanovama, zatim broj dece na Listi čekanja, kao i činjenicu da se priznavanje prava vrši na osnovu podnetih zahteva roditelja, sve do objavljivanja Jedinstvenog javnog konkursa za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac, a koji se obično objavljuje početkom marta tekuće za narednu radnu godinu. Razlog za donošenje ovog zaključka je definisanje broja dece za koju se može u radnoj 2020/21 godini priznati pravo na naknadu dela troškova za boravka u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji grada”, saopštilo je Gradsko veće.

Gradsko veće je donelo rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Nacrta plana razvoja kulture grada Kragujevca za period od 2021 do 2025. godine. Radni tim se obrazuje u cilju sprovođenja pripremnih aktivnosti kako bi se odmah po usvajanju Strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. godine započelo sa izradom ovog planskog dokumenta. 

Koordinator Radnog tima je član Gradskog veća za kulturu, a čine ga još članovi Gradskog veća za obrazovanje, upravljanje projektima i investicije, pomoćnik gradonačelnika za saradnju sa mladima i Univerzitetom, predstavnici nadležne gradske uprave, direktori svih ovdašnjih ustanova kulture, kao i istaknuti umetnici i stručnjaci iz ove oblasti. 

Oni će utvrditi postojeće stanje kulture u Kragujevcu, ciljeve, prioritetna područja, strateške pravce i instrumente kulturnog razvoja, kao i plan realizacije aktivnosti, dinamiku i subjekte sprovođenja.

Pored toga, Gradsko veće je donelo rešenje i o obrazovanju Saveta za mlade grada Kragujevca koji će biti važan mehanizam za koordinaciju realizacije strateških ciljeva utvrđenih Nacionalnom strategijom za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Zadatak Saveta pored ostalog je da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, predlaže mere za unapređivanje omladinske politike na teritoriji grada Kragujevca, inicira programe i projekte od značaja za mlade, učestvuje u izradi i realizaciji lokalnog akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, ispituje potrebe mladih i inicira odluke nadležnih organa Grada i drugih organa i organizacija kojima se unapređuje položaj mladih u gradu Kragujevcu”, navodi se u saopštenju Gradskog veća. 

Predsednik Saveta za mlade je pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom, a njegov zamenik je član Gradskog veća za obrazovanje. Ovaj Savet čini još devet članova, među kojima su predstavnici lokalne samouprave, istaknuti stručnjaci iz udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.