Info

Novi dekan na PMF-u

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Utorak, 22 09 2020

Dekan PMF-a, prof. dr Srećko Trifunović, zbog odlaska u penziju napušta ovu funkciju, a istu preuzima prof. dr Marija Stanić.

Biografija dr Marije Stanić:

Dr Marija Stanić je rođena 1975. godine u Gornjem Milanovcu. Završila je osnovnu školu „Radoje Domanović” u Kragujevcu i Prvu kragujevačku gimnaziju kao nosilac diplome „Vuk Karadžić” i oba puta proglašavana za đaka generacije. Tokom školovanja je učestvovala na brojnim takmičenjima iz matematike, fizike i informatike od školskog do saveznog ranga. Tokom gimnazijskog školovanja više puta je pohađala seminare matematike u Istraživačkoj stanici Petnica.

Odluku da će studirati matematiku donela je u 5. razredu osnovne škole.
    
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, studijska grupa Matematika, upisala 1994. i završila u 29.09.1998. godine kao najbolji student generacije sa prosečnom ocenom 9,83. Tokom studija bila je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.
    
Poslediplomske magistarske studije iz oblasti Numeričke matematike i optimizacije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu upisala je 1998. i završila sa prosečnom ocenom 10,00. Magistarsku tezu „Nestandardne ortogonalnosti i odgovarajuće kvadrature Gausovog tipa” odbranila je 2003. godine (mentor Akademik prof. dr Gradimir V. Milovanović). 
    
Doktorsku disertaciju „Generalisane kvadraturne formule Gausovog tipa” na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu odbranila je 2007. godine (mentor Akademik prof. dr Gradimir V. Milovanović).
    
Bila je na postdoktorskom usavršavanju na Departmanu za matematiku Politehničkog univerziteta u Torinu (Italija) 2009. godine u trajanju od 3 meseca.
    
Od 1999. do 2004. godine radila je kao asistent-pripravnik; od 2004. do 2007. kao asistent;  od 2007. do 2013. kao docent, od 2013. do 2017. kao vanredni profesor, a sada je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Matematička analiza sa primenama.
    
Tokom 2009. godine je po pozivu gostovala u Potenci, Italija (University of Basilicata), gde je održala dva predavanja na međunarodnim doktorskim studijama.

Dobitnik je Svetosavske nagrade Univerziteta u Kragujevcu 2018. godine za izuzetna dostignuća u prethodnih 5 godina.

Udata je i ima dvoje dece.


Ostvareni naučni rezultati 

Prof. dr Marija Stanić se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti Numeričke analize, Teorije aproksimacija, Funkcionalne analize i Metodike nastave matematike. Ima veliki broj naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima, u nacionalnim časopisima, 4 poglavlja u međunarodnim monografijama koje je izdao poznati svetski izdavač Springer Verlag. Držala je predavanja na 21 međunarodnoj konferenciji i kongresu, kao i na 4 Srpska matematička kongresa. Pet puta je držala predavanje po pozivu na međunarodnim konferencijma, kao i u okviru minisimpozijuma „Orthogonal Polynomials and Applications” u okviru 7. Evropskog kongresa matematičara održanog 2016. godine u Berlinu.

Učestvovala je u realizaciji 5 naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane resornog Ministarstva Vlade Republike Srbije i jednog međunarodnog naučno-istraživačkog projekta. 

Brojni naučni radovi prof. dr Marije Stanić, objavljeni u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima i monografijama, su citirani su više od 400 puta.

Rezultati nastavno - pedagoškog rada i angažovanja u razvoju naučnog podmlatka

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu kao asistent je držala vežbe iz sledećih predmeta: Numerička analiza, Analiza 2, Parcijalne i integralne jednačine, Funkcionalna analiza sa primenama i Teorija brojeva.

Kao nastavnik je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu do sada držala predavanja iz sledećih predmeta na diplomskim studijama, osnovnim akademskim studijama i master akademskim studijama: Funkcionalna analiza sa primenama, Analiza 3, Numerička analiza, Numerička matematika, Numerička analiza 1, Teorija mere i integracije, Strategije rešavanja matematičkih zadataka, Metodika nastave analize, Metodika nastave algebre i logike, Metodika u školi, Obrazovni softver, Softverski praktikum, Numerička matematika i simboličko programiranje (za studente informatike), Projekat primenjene matematike (za studente informatike) i Master izborni seminar (za studente informatike). Takođe, zadužena je i za Stručnu praksu studenata matematike.

Na doktorskim akademskim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu predavala je sledeće predmete: Numerička analiza, Teorija aproksimacija, Softver za numeričku analizu (doktorske akademske studije matematike) i Numerički metodi (doktorske akademske studije računarskih nauka).

Na Doktorskoj školi matematike zadužena je za predmet Numerička integracija.

Na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu držala je nastavu iz predmeta Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3 i Numerička analiza i diskretna matematika na osnovnim akademskim studijama.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu uvela je sledeće nove kurseve: Obrazovni softver, Projekat primenjene matematike, Numerička matematika i simboličko programiranje, Softver za numeričku analizu i Strategije rešavanja matematičkih zadataka.

U studentskim anketama je njen pedagoški rad uvek dobro ocenjivan.

Kao nastavnik na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu dala je najveći doprinos akreditaciji studijskih programa matematike na sva tri nivoa (osnovne, master i doktorske). Takođe, učestvovala je aktivno u pripremi dokumentacije za akreditaciju Doktorske škole matematike. 
 

Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika i tri univerzitetske zbirke zadataka.

Koautor je i zbirki zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita za upis na Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 2016. i 2017. godine.

Stručno-profesionalni doprinos i doprinos akademskoj  i široj društvenoj zajednici

Pored značajnog naučno-istraživačkog rada prof. dr Marija Stanić se istakla i značajnim doprinosom akademskoj i široj društvenoj zajednici. Posebno treba istaći veliko angažovanje na popularizaciji matematike i radu sa talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola.

Učešće u naučnim i stručnim organizacijama 

- Član Društva matematičara Srbije
- Član Srpskog naučnog matematičkog društva

Profesionalne pozicije

- Od decembra 2018. je član Odbora za akreditaciju NIO
- Od marta 2018. je član Nacionalnog prosvetnog saveta
- Od februara 2018. je prodekan za finansije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
- Od jula 2018. je član Veća za prirodno-matematičke nauke Univerziteta u Kragujevcu, a od februara 2019. je i predsednik Veća za prirodno-matematičke nauke Univerziteta u Kragujevcu
- Od decembra 2012. do februara 2017. bila je predsednik Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu.
- Od februara 2010. do februara 2013. bila je član Komisije za prethodna pitanja Univerziteta u Kragujevcu.
- Od 2011. godine je predsednik u državnim komisijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za polaganje ispita za licencu profesora matematike.
- Od maja 2014. je član Upravnog odbora Srpskog naučnog matematičkog društva.
- Od aprila 2015. do danas je član Naučnog saveta Matematičkog instituta SANU.
- Od aprila 2016. do danas je član Veća Doktorske škole matematike.
- Od maja 2008. do juna 2012. i od novembra 2015. do danas je član Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
- Od septembra 2011. do septembra 2017. bila je upravnik Instituta za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
- Od 2012. do 2018. bila je član Komisije za samovrednovanje Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
- Od marta 2008. do februara 2013. bila je član Komisije za obezbeđenje kvaliteta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
- Od 2004. do 2009. bila je član Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu.
- Od 2003. do 2006. godine bila je član i zamenik predsednika Upravnog odbora Društva matematičara Srbije, a od 2005. do 2006. član Izvršnog odbora Društva matematičara Srbije.
- Od 2006. do 2014. bila je predsednik Društva matematičara Srbije – Podružnica Kragujevac. 

Članstva u organizacionim i naučnim odborima

- Član organizacionog odbora i sekretar međunarodne konferencije International Conference on NUMERICAL AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAM-2006, Kragujevac, Serbia).
- Sekretar međunarodne konferencije International Conference APPROXIMATION & COMPUTATION 2008 (APP&COM 2008, Niš, Serbia). 
- Član programskog odbora 13. Srpskog matematičkog kongresa. 
- Član naučnog odbora konferencije International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology 2016  (ICEMST 2016, Bodrum, Turkey). 
- Član naučnog odbora konferencije International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology 2017  (ICEMST 2017, Ephesus Kusadasi, Turkey). 
- Član naučnog odbora konferencije International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology 2018 (ICEMST 2018, Marmaris, Turkey). 
- Član organizacionog odbora međunarodne konferencije APPROXIMATION AND COMPUTATION – THEORY AND APPLICATIONS (ACTA 2017, Belgrade, Serbia).
- Predsednik je organizacionog odbora i koordinator naučnog odbora 14. Srpskog matematičkog kongresa koji je održan u Kragujevcu u maju 2018.
- Član naučnog odbora konferencije The Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and Related Areas (MICOPAM 2018, Antalya, Turkey)
- Član naučnog odbora konferencije The 2nd Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and Related Areas (MICOPAM 2019, Paris, France)

Izmeđuostalog, bila je angažovana je na akreditaciji studijskih programa i ustanova.