Info

Posao za 45 lica ako grad prođe na konkursu NSZ

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Utorak, 31 01 2017

Kako bi radno angažovala 45 lica, lokalna samouprava konkuriše kod Nacionalne službe za zapošljavanje sa dva programa za sufinansiranje, čime bi obezbedila neophodan budžet od 5,85 miliona dinara.

Grad konkuriše za 950.000 dinara za sufinansiranje programa Javnih radova i 1,9 miliona za program subvencija teže zapošljivih lica. Ostatak sredstava u iznosu od 3 miliona dinara biće izdvojen iz gradske kase.

Gradsko veće je usvojilo je Program podsticaja privrede u 2017. godini kojim je predviđena ova mera, kao i sredstva u iznosu od 3 miliona dinara za sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja koja su obezbeđena iz budžeta grada.

Zajedničkim budžetom, moglo bi da bude angažovano 19 lica kroz program Javnih radova i 26 lica kroz program subvencija, ukupno 45 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kada je reč o Javnim radovima oni mogu biti organizovani u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnove javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine. Lica angažovana po osnovu Javnih radova imaju pravo na isplate naknade za obavljeni posao u iznosu od 18.000 dinara mesečno uvećan za pripadajuće poreze i doprinose i naknadu troškova prevoza. Organizator javnih radova ima pravo na naknadu troškova sprovođenja javnih radova u iznosu od 1000 do 2000 dinara, zavisno od perioda angažovanja lica. Organizatori imaju pravo i na naknadu do 1000 dinara za obuku nezaposlenih lica za izvođenje javnih radova, ako se to oceni kao neophodno, po kandidatu.

Programom Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih predviđeno je da pravo na tu subvenciju mogu ostvariti poslodavci u privatnom sektoru koji zapošljavaju ove kategorije nezaposlenih lica i to na novootvorenim radnim mestima. U teže zapošljive kategorije spadaju mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, mladi do 30 godina koji imaju status dece palih boraca, mladi do 30 godina koji pripadaju grupi dece bez roditeljskog staranja, žrtve porodičnog nasilja i drugi. Njihovi poslodavci imaju pravo na jednokratnu isplatu subvencije koja je definisana stepenom razvijenosti lokalne samouprave kojoj poslodavac pripada. Kada je reč o Kragujevcu, poslodavci bi imali pravo na jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 150.000 dinaru po novozaposlenom licu iz kategorije teže zapošljivih lica.

Na jučerašnjoj sednici Saveta za zapošljavanje usvojen je Predlog programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, koji bi u potpunosti mogao da bude realizovan uz sufinansiranje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.