Info

Šansa za posao na javnim radovima

Autor: Jovana Mladenović
11:00 | Sreda, 26 07 2017

Nezaposlena lica i nezaposlene sobe sa invaliditetom dobiće priliku za posao na javnim radovima, na osnovu konkursa Gradske uprave za tekuću godinu. 

Oni maksimalno mogu raditi četiri meseca na poslovima obnavljanja javne infrastrukture, oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Mogu zaraditi do 18.000 dinara za pun fond radnih časova, uz dodatak pripadajućih naknada troškova. 

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuju Nacionalna služba za zapošljavanje Kragujevac i lokalna samouprava, u skladu sa Nacionalnim i Lokalnim akcionim planom za 2017. godinu. Cilj je angažovanje teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

U program javnih radova mogu se uključiti nezaposlena lica iz svih kategorija teže zapošljivih u skladu sa 
potrebama lokalnog tržišta rada. Poslodavca - izvođača javnog rada određuje Nacionalna služba u saradnji sa Gradom na osnovu javnog konkursa. 

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je do četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad. 

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode. 

Mogu zaraditi do 18.000 dinara za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom, uvećano za porez, naknade troškova prevoza u visini do 2.000 dinara po licu za svaki mesec. Vrši se i naknada troškova u sledećim oblastima: 1.000 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana; 1.500 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca; 2.000 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca; naknadu troškova organizovanja obuke u jednokratnom iznosu od 1.000 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kome je izdata potvrda ili sertifikat o stečenim kompetencijama. 

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

Pravo učešća na javnom konkursu  imali su organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja.