InfoFoto: kragujevac.rs - Arhiva

SG: Usvojen završni račun budžeta za 2021, višak u gradskoj kasi 629 miliona

Autor: InfoKG
12:00 | Četvrtak, 12 05 2022

Po završnom računu budžeta grada Кragujevca za 2021. godinu koji su danas usvojili odbornici gradskog parlementa, ostvaren je suficit u iznosu od 629 miliona dinara. Ova tačka dnevnog reda izazvala je raspravu između vlasti i opozicije, tokom koje su se uglavnom “prepucavali” šta je i koliko od investicija urađeno i koliko se ulaže u selo.  

Nezavisna revizorska institucija dala je pozitivan izveštaj o završnom računu. Kada su u pitanju investicije, ostvareno je 87,56 procenata predviđenih investicija. Prihodovna strana je bila u 94,31 procenata. Ostvaren je suficit u iznosu od 629 miliona dinara, koji će biti raspoređen Odlukom o rebalansu budžeta za 2022. godinu”, poručeno je sa sednice.

Na današnjoj sednici Skupštine grada usvojen je Predlog plana detaljne regulacije „Dela naselja Stara radnička kolonija – blok Plaza“ u Kragujevcu kao i Predlog odluke o izradi PDR „Radna zona Cvetojevac uz Severnu obilaznicu. Usvojeni su predlozi odluka o određivanju komunalne delatnosti, organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite, minimalnoj visini troškova tekućeg održavanja, minimalnoj visini izdavanja za troškove inesticionog održavanja zajedničkih delova zgrada i visini naknade za prinudno postavljanje profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, kao i o posebnim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih obejkata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa.

Po ovoj odluci, predviđeno je da ugostiteljski objekti u kojima se priprema hrana imaju ugrađene filtere na bazi aktivnog uglja radi eliminacije dima, pare i mirisa. Inspekcijski nadzor nad primenom ove odluke vršiće Gradska uprava nadležna za inspekcijske poslove preko gradskog turističkog inspektora. Ugostitelji će, nakon stupanja na snagu ove odluke, imati rok od šest meseci da je primene.

Data je saglasnost na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Šumadija“ Kragujevac od 2022-2026. i Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac za period 2022-2026. godine o čemu je otvorena rasprava. Planom je predviđena izgradnja nove vodovodne mreže u prigradskim naseljima i zamena azbestne vodovodne mreže. U okviru projekta „Čista Srbija“ čija je realizacija već otpočela, Kragujevac će dobiti još oko 360 km kanalizacione mreže, kao i dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .

Ukupna vodovodna mreža u gradu Kragujevcu duga je oko 607 kilometara, a struktura starosti te mreže je sledeća: 14,63% mreže je mlađe od 20 godina, 16,47%  je staro između 20 – 30 godina, a 68,91% je starije od 30 godina. Ovakva struktura i starost vodovodne mreže jasno ukazuje da je neophodan intenzivan rad na zameni i rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže u svim delovima grada i prigrada kako bismo mogli da imamo nesmetano vodosnabdevanje u narednom periodu. Najstariji cevovod kojim voda danas dolazi u grad star je 84 godine. Kada imate ovakvu vodovodnu mrežu, onda su neminovni gubici i mi planiramo da u narednih pet godina te gubitke smanjimo za više od 10%. Takođe planiramo da prodaju vode povećamo za 9,5%, a u skladu sa smanjenjem gubitaka smanjimo i proizvodnju za nešto više od 8%. Planiramo da izvedemo radove  na vodovodnoj mreži u vrednosti od 18.800.000 evra u narednih pet godina, na fekalnoj kanalizaciji u vrednosti od 17 miliona evra, i za izgradnju atmosferske kanalizacije oko 3.750.000 evra, tako da će naredni period obeležiti intenzivna izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže. Planovi su takvi da će svaka kuća u gradu Kragujevcu dobiti mogućnost za kanalizacioni priključak. Mnogo je problema na terenu, jer Zakon o izgradnji objekta predviđa da ne možete da date priključak objektu koji nije legalizovan. Zbog toga pokrećemo aktivnost u okviru koje ćemo informisati građane o potrebi da što pre uđu u proces legalizacije svojih objekata kako bi mogli da dobiju legalan priključak na kanalizacionu mrežu”, kazao je Nebojša Jakovljević, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Prihvaćen je godišnji izveštaj o radu Lokalnog ombudsmana za 2021. godinu. U okviru tačke Dnevnog reda koja se odnosi na imenovanja, postavljenja i razrešenja imenovani su novi v.d direktori u Ustanovi kulture „Koraci“ – Kristina Jorgić Stepanović, Ustanovi za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ – Slavica Novaković, Centra za socijalni rad „Solidarnost“ – Predrag Ivković, kao i članovi školskih odbora osnovnih i srednjih škola kojima su istekli mandati.