InfoFoto: Pixabay - Ilustracija

Veliki planovi za radnu zonu Cvetojevac uz Severnu obilaznicu

Autor: InfoKG
10:36 | Utorak, 25 04 2023

Grad Kragujevac oglasio je javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije radne zone Cvetojevac uz Severnu obilaznicu, sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu. Površina obuhvata plana iznosi 243 hektara 66 ari i 90 metara kvadratnih, piše Biznis.rs.

U budućoj radnoj zoni planirana je gradnja industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, kao i saobraćajne i komunalne infrastrukture, piše poslovni portal eKapija.

Predviđena spratnost poslovnih i aneksnih objekata je, kako se navodi, do dva sprata, dok se za proizvodne hale i radionice visina definiše na osnovu vrste delatnosti i tehnoloških zahteva.

Predviđeni maksimalni indeks zauzetosti na parceli je 60 odsto. Područje plana obuhvata delove katastarskih opština Jovanovac, Cvetojevac, Novi Milanovac i Kragujevac 4, i neposredno se naslanja na Severnu obilaznicu (I faza).

Osnovni koncept uređenja prostora zasnovan je na planiranju centralne saobraćajnice za opsluživanje radne zone sa pristupom sa planiranog kružnog toka tj. petlje na severnoj obilaznici. Planiranu namenu zemljišta u građevinskom području čine površine i objekti javne i ostale namene. Površina građevinskog područja iznosi 213ha 56a 33m.

Zona komunalnih delatnosti locirana je u ulaznom delu industrijske zone, neposredno uz petlju severne obilaznice, a u okviru je Urbanističke zone Jug. Ovaj prostor ukupne površine 41ha 02a 92m2 namenjen je za razvoj zimske službe za održavanje puteva, parkiranje vozila i mašina Javno Komunalnog Preduzeća (JKP), rasadnik, stočno/kvantašku/auto pijacu, pijacu polovne robe, bazu za deponovanje materijala koji se koristi u delatnostima JKP – kamen, agregat, grebani asfalt.

Baza za održavanje severne obilaznice, površine 4ha 02a 47m2, planirana je neposredno uz severnu obilaznicu i naslanja se na zonu petlje.

Uz južnu granicu planskog područja, van zahvata plana, planirana je severna obilaznica Kragujevca, a uz jugozapadnu granicu planskog područja petlja preko koje se radna zona povezuje na severnu obilaznicu. Preko severne obilaznice radna zona ostvarivaće veze sa širim okruženjem preko mreže državnih puteva.

Centralno, paralelno severnoj obilaznici, planirana je osnovna saobraćajnica radne zone, koja se preko kružnog toka i petlje Petrovac povezuje na severnu obilaznicu. Na stacionaži Severne obilaznice planiran je nadvožnjak, kojim se spajaju atarski putevi sa dve strane Severne obilaznice.

Parkiranje vozila planirano je unutar kompleksa radne zone, prema važećim normativima.

Snabdevanje vodom Radne zone Cvetojevac vršiće se sa Gružanskog vodovodnog sisitema, što podrazumeva igradnju novog distributivnog cevovoda. Približna dužina cevovoda je oko sedam kilometara. Prečnik cevovoda odrediće se na osnovu planirane strukture i broja potrošača. Izgradnjom ovog cevovoda biće omogućeno snabdevanje vodom i potrošača u selima Cvetojevac i Jovanovac.

Za odvođenje otpadnih voda predviđena je izgradnja separatnog sistema. Deo sanitarnih otpadnih voda će se mrežom uličnih instalacija fekalne kanalizacije sakupljati i glavnim sekundarnim kolektorom odvesti do Glavnog gradskog fekalnog kolektora. Dužina sekundarnog kolektora je približno 4,5 km.

Prostor obuhvata plana podeljen je na urbanističke zone Sever i Jug.

Urbanistička zona Sever se rasprostire severno od planirane osnovne saobraćajnice radne zone koja se razvija od planiranog kružnog toka na zapadnoj strani, dok se zona Jug rasprostire južno od planirane osnovne saobraćajnice.

Nosilac izrade plana i izveštaja o strateškoj proceni uticaja je Gradska uprava za razvoj i investicije Grada Kragujevca, a plan je obradilo JP Urbanizam iz Kragujevca.

Javni uvid trajaće do 22. maja.

Izvor: Biznis.rs