Info

Za lokalni ekonomski razvoj 45,2 miliona dinara

Autor: InfoKG
12:00 | Petak, 04 02 2022

Gradsko veće donelo je Program raspodele sredstava za finansiranje lokalnog ekonomskog razvoja u 2022. godini. Najviše sredstava – 15 miliona dinara, od predviđenih 45,2 miliona, opredeljeno je za subvencije privatnim preduzećima kroz konkurse za podsticajna sredstva za razvoj IKT i metalskog sektora, kao i za sektorsko umrežavanje. Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja predviđeno je 10,8 miliona dinara i one podrazumevaju radno angažovanje kroz program javnih radova, subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih lica i subvencije za samozapošljavanje.

Članovi veća doneli su i Program monitoringa životne sredine na teritoriji grada za tekuću godinu koji podrazumeva kontrolu kvaliteta vazduha sa merenjem koncentracije alergenog polena, nivoa buke u životnoj sredini i kontrolu kvaliteta površinskih voda. Programom su definisana merna mesta i dinamika merenja kao i način obrade, analize podataka i izveštavanje.

Za te namene u budžetu grada planirano je pet miliona dinara.

Program monitoringa životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2022. godini predstavlja nastavak i proširenje aktivnosti koje su započete pre više od 30 godina. Sva merenja i interpretaciju dobijenih rezultata vršiće ovlašćene stručne institucije, u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima i propisanim programima.

Podaci i rezultati izvršenih merenja dostavljaju se Gradskoj upravi za investicije i razvoj i biće dostupni javnosti putem zvanične internet prezentacije grada Kragujevca.