InfoFoto: Ilustracija

U slučaju ujeda psa ili mačke lutalice odšteta do 80.000 dinara

Autor: Branko Vukašinović
10:00 | Sreda, 25 07 2018

Kragujvečani će ubuduće u slučaju ujeda psa ili mačke lutalice u naseljenom mestu na teritoriji grada, moći da podnesu pisani zahtev za naknadu štete Gradskom pravobranilaštvu. Odšteta se u zavisnosti od povrede kreće od 20.000 do 80.000 dinara. To je predviđeno Pravilnikom o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešenje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda pasa ili mačaka lutalica, koje je donelo Gradsko veće. 

Zahtev se podnosi pre pokretanja sudskog postupka za ostvarivanje prava na naknadu nematerijalne štete, kao i u toku sudskog postupka, a pre donošenja pravosnažne odluke. Pravilnikom je predviđeno da zahtev u ime oštećenog može podneti zakonski zastupnik, staratelј ili advokat. 

U slučaju ujeda od strane psa ili mačke lutalice, oštećeno lice je obavezno da u roku od 48 sati podnese pisanu izjavu i JKP “Šumadija“ - Kragujevac - služba Zoohigijene. Izuzetno, kako je Pravilnikom predviđeno,  taj rok zbog medicinske interevencije može biti produžen najduže do 72 časa. Obavezna dokumentacija podrazumeva - fotokopiju lične karte, kompletnu lekarsku dokumentaciju, službenu belešku od strane Policijske uprave Kragujevac, kao i fotografiju povrede. Pravobranilaštvo je dužno, da zahtev ukoliko je uredan i potpun dostavi Komisiji za utvrđivanje osnova i visine naknade nematerijalne štete u roku od pet radnih dana. Komisija, o prihvatanju, odbijanju ili odbacivanju zahteva odlučuje u roku od 15 dana. Polovinu iznosa snosi grad, a drugu polovinu JKP “Šumadija“ Kragujevac”, saopšteno je sa sednice Gradskog veća. 

Na sednici je obrazovana  i stručna petočlana Komisija za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa ili mačaka lutalica, koju čine pravnici i dva lekara opšte prakse. 

Zadatak Komisije je da razmotri predloge sa priloženom dokumentacijom podnete Gradskom pravobranilaštvu, izvrši procenu osnovanosti predloga i predloži visinu naknade štete. U slučaju da podnosilac zahteva odbije da zaklјuči sporazum na iznos naknade štete određen od strane Komisije i pokrene postupak pred nadležnim sudom, zakonski zastupnik grada Kragujevca i JKP “Šumadije“  ima mogućnost da pred nadležnim sudom tužbu i tužbeni zahtev prizna do iznosa koji je određen od strane nadležne Komisije”, saopštilo je Gradsko veće. 

Članovi Gradskog veća dali su saglasnost Gradskoj upravi za privredu za pokretanje otvorenog postupka za nabavku 80 protivgradnih raketa.