SkverFoto: Pexels - Ilustracija

Kako stranci mogu dobiti radnu dozvolu u Srbiji

Autor: Srbijanka Stanković
13:41 | Subota, 13 05 2023

Iz godine u godinu, Srbija je sve privlačnija zemlja za strance. Samo u prva tri meseca ove godine, naša zemlja je izdala više od 11 hiljada radnih dozvola stranim državljanima. 

Prethodne godine izdato je više od 35 hiljada dozvola, prema podacima koje je objavila Nacionalna služba za zapošljavanje. Najviše je državljana koji dolaze iz Kine, Rusije, Turske, Indije, Makedonije i sa Kube. 

Mogućnost dobijanja radne dozvole za strance, pre svega zahteva odobrenje dozvole za priveremeni boravak. Takođe, oni moraju da ispunjavaju određene uslove i prođu proceduru koju propisuje Zakon o zapošljavanju stranaca.

Koje sve vrste radnih dozvola postoje u Srbiji

Osnovni kriterijum za dobijanje radne dozvole u Srbiji je prethodno dobijena boravišna dozvola. Od nedavno, postoji mogućnost podnošenja zahteva za obe dozvole u jednoj proceduri, što advokat Novi Sad i preporučuje. Jer se na taj način, čitav postupak se ubrzava i olakšava proces strancima.

Postoje dve vrste osnovnih dozvola za rad:

1. Radna dozvola - koja se izdaje za zapošljavanje, samozapošljavanje i za posebne slučajeve zapošljavanja (kao što su nezavisni profesionalci).

2. Lična radna dozvola - koja omogućava zasnivanje radnog odnosa sa bilo kojim poslodavcem, samozapošljenje i korišćenje prava u slučaju nezaposlenosti, što je moguće samo sa ovim tipom dozvole.

Takođe, kada govorimo o kom tipu zaposlenja se radi, postoji nekoliko dozvola:

- Radna dozvola za zapošljavanje

Svim stranim državljanima koji planiraju da rade za poslodavce registrovane u Srbiji, potrebna je radna dozvola, koja se izdaje na zahtev poslodavca. Čitava procedura oko izdavanja radne dozvole je složena, a postoje određeni uslovi koje poslodavac i radnik koji se zapošljava moraju da ispune.

- Radna dozvola za samozapošljavanje

Kada se radi o samozapošljavanju, zahtev za izdavanje radne dozvole podnosi strani državljanin koji već poseduje boravišnu dozvolu. Ova dozvola se izdaje na maksimum godinu dana, uz mogućnost produženja. 

Ova vrsta dozvole je veoma tražena među strancima. Nakon što se presele u Srbiju, ljudi ili traže posao ili pokreću svoj lični. 

Postupak za dobijanje ove vrste radne dozvole započinje se podnošenjem zahteva Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

- Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja

Izdaje se za: 

1. Upućena lica - odnosno radnici koje je kompanija uputila na rad u inostranstvo, kako bi radili u određenoj kompaniji, koja je registrovana u Srbiji.
2. Kretanje u okviru privrednog društva
3. Nezavisne profesionalce
4. Osposobljavanje i usavršavanje

Procedura za dobijanje radne dozvole u Srbiji

U zavisnosti od same vrste zahteva, razlikuju se i procedure za dobijanje radne dozvole, a sve detalje pruža Nacionalna služba za zapošljavanje.

U slučaju samozapošljavanja, strani državljanin koji se registruje kao preduzetnik ili osnuje privredno društvo, može podneti zahtev za dobijanje ove radne dozvole. Odluka da li će dozvola biti izdata se donosi u roku od 2 do 4 nedelje. 

Dokumentacija koja treba da se dostavi uključuje:

- Pasoš
- Odobrenje za privremeni boravak
- Izjava o vrsti, trajanju i opsegu aktivnosti kojima želi da se bavi
- Potvrdu da poseduje odgovarajuće kvalifikacije
- Dokaz o pravnom osnovu korišćenja prostora u kojem se obavlja delatnost

S druge strane, procedura za dobijanje radne dozvole za zapošljavanje je nešto složenija. Procedura se sprovodi tako što pre potpisivanja ugovora, Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi test tržišta rada. Poslodavac podnosi obrazac koji pokazuje potrebu za zapošljavanjem. 

Ovaj test ima za cilj da proveri da li postoje državljani Srbije koji su kvalifikovani za obavljanje datog posla. Nakon podnošenja obrasca, čeka se izveštaj Nacionalne službe za zapošljavanje. Zatim, kada se ugovor o radu zaključi, strani državljanin podnosi zahtev za boravišnu, a zatim i radnu dozvolu. 

Uslovi za dobijanje radne dozvole u Srbiji

Svi stranci koji imaju nameru da se zaposle u Srbiji moraju da ispune određene uslove kako bi dobili radnu dozvolu. Uslovi za dobijanje su definisani i propisani zakonom, a oni uključuju:

- Osnovni uslov za dobijanje radne dozvole je da poslodavac ima potrebu za zapošljavanjem stranca. To znači da ne postoje kvalifikovani ljudi koji su državljani Srbije, a koji su pogodni za obavljanje datog posla.

- Strano lice mora da ima važeći pasoš i odobrenje za privremeni boravak u Srbiji.

- Mora da poseduje odgovarajuće kvalifikacije i znanja za obavljanje posla za koji se prijavljuje.

- Poslodavac mora da podnese zahtev za izdavanje radne dozvole na osnovu potrebe za zapošljavanjem stranca.

- Stranac mora da ispunjava sve druge uslove koje propisuje Nacionalna služba za zapošljavanje, ali detalji procedure i uslovi za dobijanje radne dozvole zavise od same vrste zahteva.