InfoFoto: Arhiva

Oglasio se GRAD povodom nezadovoljstva opštinara zaradama zbog kog najavljuju štrajk

Autor: Branko Vukašinović
13:32 | Petak, 30 07 2021

Povodom saopštenja tri reprezentativna sindikata da su zaposleni u kragujevačkim gradskim uprava nezadovoljni zaradama i da će sutpiti u štrajk ukoliko se ne postigne dogovor sa rukovodstvom grada, stigao je i odgovor. Iz Gradske uprave je saopšteno da su isplate zaposlenima utvrđene Zakonom i zaključcima Vlade, kao i da se izmenama tih propisa, koji se odnose na sve gradove i opštine u Srbiji, jedino može rešiti problem. 

U nastavku vam prenosimo celo saopštenje ovim povodm iz Gradske uprave za finansije i javne nabavke. 

Od prvog dana se zalažemo za poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u GU, kao što insistiramo i na povećanju produktivnosti i kvalitetu usluge koju gradska administracija pruža građanima.

Visina plate zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave je precizno utvrđena Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 i 157/20), Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 62/06...113/17 - dr.zakon) i Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 44/08 - prečišćen tekst, 2/12, 113/17-dr.zakon i 23/18, 95/18- dr. Zakon, 86/19 – dr.zakon i 157/20).

Prilikom obračuna i isplate plata zaposlenih kod korisnika budžeta  lokalne vlasti primenjuju se osnovice prema zaključcima Vlade Republike Srbije.

Isplata solidarne pomoći, kao i drugih vidova dodatnih isplata ka zaposlenima onemogućena je Zakonom o budžetu RS za 2021. godinu, član 17. stav 1. kojim je definisano: u budžetskoj 2021, neće se vršiti obračun i isplatu poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada, bonusa i primanja zaposlenih radi poboljšanja materijalnog položaja i poboljšanja uslova rada predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava lokalne vlasti, kao i drugih primanja iz člana 120. stav 1. tačka 4. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje) osim jubilarnih nagrada za zaposlene i novčanih čestitki za decu zaposlenih.

Iz svega navedenog jasno je da se materijalni status zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava može popraviti jedino izmenama navedenih propisa koji se odnose na sve gradove i opštine u Srbiji. Gradonačelnik se na pravim adresama zalaže upravo za ovakav, a jedini ispravan način poboljšanja materijalnog statusa zaposlenih i očekujemo odgovarajuće pomake verovatno do kraja ove godine.

S druge strane, nismo u mogućnosti da odgovorimo na zahteve koji sa sobom povlače prekršajnu ili krivičnu odgovornost“, navodi se u saopštenju koje potpisuje vršilac dužnosti načelnika Gradske uprave za finansije i javne nabavke, Milijana Ratković. 

Podsetimo, u zajedničkom saopštenju tri reprezentativna sindikata, Samostalni, ASNS i “Nezavisnost”, koji je jutros upućen medijima, navodi se da su zaposleni u kragujevačkim gradskim uprava nezadovoljni zaradama, koje se kreću od 34.000 do 56.000 dinara, u zavisnosti od stručne spreme, i najavljuju štrajk. Pozvali su još jednom rukovodstvo grada na pregovore, kako bi postigli dogovor o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih. Opširnije ovde: OPŠTINARI nezadovoljni zaradama, najavljuju ŠTRAJK.