Info

Kragujevac dobija SAVET ZA MLADE

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Sreda, 16 09 2020

Formiranje Saveta za mlade i izrada Strategije za mlade na lokalnom nivou bile su neke od tema sastanka kome su prisustvovali predstavnici Grada Kragujevca, KZM i đački i studentski parlamenti i udruženja.

Stefan Jovanović, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom i Marija Đoković, kooridnatorka Kancelarije za mlade, organizovali su sastanak sa predstvnicima đačkih i studentskih parlamenata i udruženja, koja se bave i rade sa mladima i za mlade.

Na sastanku je, pored upoznavanja, bilo reči i o formiranju Saveta za mlade i izradi Strategije za mlade na lokalnom nivou.

Savet za mlade ima dve značajne uloge koje ga čine ključnim za funcionalni razvoj i sprovođenje lokalne omladinske politike. To je telo koje će omogućiti mladima da aktivno učestvuju u donošenju odluka, ali i način za umrežavanje i međusektorsku saradnju različitih institucija koje se u nekom delu svoje delatnosti bave mladima.

U skladu sa Zakonom o mladima, Savet za mlade biće formiran kao radno telo koje podstiče, usklađuje i prati aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike na lokalnom nivou i predlaže mere za njeno unapređivanje. Nadležnosti Saveta za mlade su da inicira i učestvuje u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog vremena, povećanja zaposlenosti, informisanja, aktivnosti učešća, obezbeđivanju jednakih šansi, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta, pristupa pravima, održivog razvoja i životne sredine i drugim oblastima od značaja za mlade.

Pored toga, Savet će učestvovati u izradi posebnih lokalnih akcionih planova, programa i politika i pratiti njihovo ostvarivanje, davati mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i o njima obaveštavati organe Grada. Zadatak Saveta biće i da inicira pripremu projekata ili učešće Grada u programima i projektima za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i obezbeđenja ostvarivanja njihovih prava koja su u nadležnosti Grada, podstiče saradnju između Grada i omladinskih organizacija i udruženja i daje podršku realizaciji njihovih aktivnosti i drugo, istakao je Stefan Jovanović, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom.

Od suštinskog značaja je i izrada nove Strategije za mlade na lokalnom nivu, kao i izrada akcionog plana za njenu primenu i sprovođenje. Grad Kragujevac prepoznaje mlade i njihovu posebnu i važnu ulogu u društvu jer mladi su sadašnjost i budućnost, izvor inovacija i pokretačka snaga razvoja društva. Zbog toga je neophodno pružati podršku i pomoć u razvoj mladih i uspostavljanje partnerskog odnosa mladih i Grada kako bi se povećalo aktivno učešće u društvu i obezbedila uključenost mladih u razvoj omladinske politike na lokalnom nivou. Zbog toga je i Strategija za mlade ključni mehanizam ostvarivanja, koordinacije i unapređenja omladinske politike na lokalnom nivou čime se stvara ambijent i sredina u kojoj se inicijative mladih podstiču i uvažavaju, naglasio je Jovanović.